fbpx
מדיניות פרטיות
סינמארט / Cinemart
 1. כללי
 • אתר זה בבעלות ומופעל על ידי בית חכם אר אנ די בע״מ (״סינמארט – Cinemart״) (להלן “האתר” ו- “אנו”), שכתובתה האלקטרונית היא: [email protected] לשם קבלת פניות אלינו ביחס לאתר.
 • השימוש באתר וכל הנלווה לו כפוף לתנאים המנויים מטה. אנא קראי בעיון תנאים אלו. אם אינך מסכים לתנאי מתנאים אלו, הנך נדרש שלא לעשות שימוש באתר או בשירותינו, ולהודיע לנו על כך מיידית, ככל שפנית אלינו בבקשה לקבלת סיוע. שימושך באתר ופנייה אלינו, ייחשבו על כן, להסכמה לתנאים אלו.
 • במקרה שתפר את תנאי שימוש אלו, אנו נהיה רשאים שלא לסייע לך ושלא לקיים עימך כל קשר, ללא כל צורך בהודעה.
 • אם אינך בגיל חוקי, המאפשר לך להתחייב ולקבל תנאים אלו, אל תשתמש באתר זה. אם יסתבר לנו, כי אינך בגיל חוקי מתאים כאמור, אנו שומרים לעצמנו האפשרות למנוע ממך שימוש באתר או להפסיק במתן סיוענו.
 • מדיניות הפרטיות של האתר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו.
 • אנו משתמשים בלשון זכר בתנאים אלו לצרכי נוחיות. תנאים אלו מכוונים לנקבות וזכרים כאחד.

 

 1. מהות האתר
 • אתר זה נועד לקשר בינך לבין ספקי תקשורת שונים לשם התקשרות צרכנית בינך לבין חברת התקשורת או לבין משווקים מורשים שלהן, שלצורך תנאים אלו כל האמור ביחס לחברות התקשורת יש לראותו כחל גם ביחס למשווקים מורשים אלו. יובהר, כי משווקים מורשים אלו יהיו רשאים לתווך בינכם לבין חברות התקשורת, ובין היתר להעביר את הפרטים שמסרתם לנו ולמשווקים אל חברות תקשורת אלו.
 • לאחר קיום שיחה עימך, אנו נעביר את פרטיך האישיים שמסרת לנו בצירוף פרטי השיחה ביננו או חלקם אל חברת תקשורת על מנת שתציע לך באופן ישיר הצעת התקשרות עימה לקבלת שירותיה.
 • אנו איננו צד בהתקשרות בינכם לבין חברת התקשורת. התשלומים שיבוצעו על ידך לצורך רכש מוצר או שירות מאת חברות התקשורת הינם תשלומים להן ולא לנו.
 • איננו מעניקים מצגים מחייבים לגבי התוכנית המוצעות על ידי חברות התקשורת, ואין לנו כל אחריות ביחס ל: טיב השירותים של חברות אלו, עמידתן בהתחייבויותיהן, תוכן ההצעות שבפועל יציעו לך, אופן החיוב הכספי בפועל מצד חברות אלו, וכל פרט אחר הנוגע להתקשרותך עימן והשלב הטרום חוזי בינך ולבין חברת התקשורת.
 • המידע שנמסור לך במסגרת בקשר ביננו, הוא מידע שאנו אספנו לפי מיטב בדיקתנו, אולם הוא עלול שלא להמצא מדוייק או עדכני. הנך מתבקש להפעיל שיקול דעת, לבחון את הדברים בכוחות עצמך, ולא להסתמך רק על המידע שמסרנו לך, ככל שמסרנו.
 • מידע הנמסר על ידנו לך – מסופק כמו שהוא, ללא הבטחת טיב או אחריות או התאמה למטרה מסויימת.
 • אנו איננו יכולים להבטיח, כי חברות התקשורת אכן יצרו עימך קשר לשם מתן הצעה כלל.
 • אנו איננו מבטיחים, כי החברות אשר נעביר אליהן את פרטיך, יציעו לך את החבילות המשתלמות ביותר עבורך או הטובות ביותר בשוק.

 

 1. פרטים אישיים
 • לצורך מתן סיוענו, אנו עשויים לבקש ממך למסור לנו: פרטים אישיים, פרטי קשר, צרכי התקשורת שלך, ופרטים נוספים לשם מתן סיוע יעיל לך
 • הינך מתחייב, כי הפרטים שהינך מוסר לנו במסגרת הקשר שלך עימנו הינם אמיתיים, עדכניים ומדויקים.
 • הפרטים שהינך מוסר לנו עשויים להיות מועברים במלואם לחברות תקשורת עימן אנו בקשר.

 

 1. ניהול האתר, סיוענו ושימוש בהם
 • אנו שומרים לעצמנו הזכות לשנות את האתר, לעצבו מחדש, לשנות תכונותיו ותפקודיו, להוסיף או לגרוע ממנו, ללא אישור ממך.
 • הינך מתחייב שלא להתערב בפעולתו של האתר על כל חלקיו, שלא לצור עומס על מערכות האתר, ושלא לבצע כל מעשה שיש בו כדי לפגוע בשימושם של אחרים באתר או בפעילותו השגרתית.
 • השימוש באתר נועד לשימוש פרטי, סביר, מכבד והוגן.
 • אין לבצע באמצעותנו “דייג” נתונים.
 • אל לך לעשות דבר שיש בו להוות עקיפה של תנאי שימוש אלו או של מנגנונים טכנולוגים הקיימים באתר או כדי לסייע לדבר, או כשיש בו כדי לפגוע או להתערב בפעולת מערכות האתר, תכונותיו, יישומיו, וכיוב’ מאפיינים הקיימים באתר. אנו נהיה רשאים להגביל שימושך באתר ככל שיתעורר חשד אצלנו למעשים מסוג זה.
 • אל לך לעשות שימוש בכל כלי, תוכנה, מערכת, אלגוריתם, רובוט, שיטה, אמצעי אוטומטי או מתוכנת אחר למעט דפדפנים מקובלים על מנת לגשת אל האתר. אין להעתיק תכנים מהאתר באמצעים אלו ואין לחדור באמצעותם לאתר או אל מנגנוניו, ואין לעשות כל שימוש או העתקה של הקוד המוטמע בו.
 • אינך מורשה לבצע כל שימוש בתכנים המופיעים באתר ללא אישור מפורש ובכתב מעימנו.
 • כל הורדת תכנים מהאתר היא על אחריותך לרבות ביחס להשפעת ההורדה על הציוד שברשותך.
 • על אף שאנו נוקטים בצעדים שונים על מנת לשמור על המידע המועלה על ידך לאתר או הנמסר לנו, איננו יכולים להיות ערבים, כי לא תהיה חדירה בלתי מורשית אל המידע הנ”ל, והינך לוקח את כל הסיכונים הכרוכים במסירת מידע זה. כמו כן, איננו ערבים לכך שלא תהא חדירה בלתי מורשית למערכות האתר או למערכות אחרות שלנו.
 • אנו רשאים לסגור את האתר, למכרו למפעילים אחרים, לשנות את ייעודו, להפוך חלקים מהאתר או את כולו לנגישים למנויים בלבד.
 • אנו רשאים להתנות בתשלום גישה לחלקים מהאתר או לכולו, או להתנות בתשלום שימוש בתכונות, שירותים או אמצעים הקיימים בו כעת ללא בתשלום.
 • אנו רשאים להפסיק את התמיכה האנושית ו/או האוטומטית אשר מספק האתר בחלקים ממנו או בכולו, להפסיק זמנית או באופן קבוע קיומם של שירותים, תפקודים שונים או חלקים מהאתר, והנך מאשר כי אין לך ולא תהיה לך כל טענה כנגדנו בשל זאת.
 • האתר יכול הכיל קישורים לאתרים אחרים. אין בהצבת הקישורים משום אימוץ או המלצה או נטילת אחריות ביחס למצוי באותם אתרים.

 

 1. הודעות פירסומיות
 • האתר עשוי לשמש בין היתר כפלטפורמה להצגת הודעות פירסומיות המכילות הצעות למכר מוצרים או לקבלת שירותים.
 • ההודעות מועלות על ידי צדדים שלישיים שהינם צדדים עצמאיים ונפרדים מעימנו.
 • תוכן ההודעות באתר הוא על אחריות המפרסם ואינו באחריותנו.
 • ההתקשרות בין מפרסם לבין הצד השני נעשית במישרין בינהם ולא מולנו. איננו צד לעסקות בין משתמשי האתר.
 • התשלומים שיבוצעו על ידך לצורך רכש מוצר או שירות הינם תשלומים למפרסם ולא לנו.
 • כל האחריות ביחס למימוש ההתקשרות, טיב שירותים, תנאי ההתקשרות וכיוב’ הינה באחריות הבלעדית של המפרסמים והמשתמשים באתר המתקשרים בינהם.
 • איננו פועלים בשם אף לא אחד מהצדדים.
 • קח בחשבון כי הפרטים המופיעים בהודעות נתונים לשינוי מתמיד מצידו של המפרסם.
 • האתר אינו אחראי לבחינת ההודעות ולהתאמתן לדין.

 

 1. קניין רוחני
 • כל זכויות היוצרים הכרוכים באתר ובמה שמצוי בו לרבות סימני מסחר, וידאו, מוזיקה, תמונות, עיצובים גרפיים, עימוד האתר, סידור התכנים וכיוב’, שייכים לנו או לאחרים, שנתנו לנו רשות בהם. הנך מתחייב/ת שלא לשנות, להתערב, להעתיק, לשכפל, להנדס לאחור, להעביר, לשלב, לעבד או להפיץ כל חלק מהאתר או תוכן המצוי בו.
 • אינך מורשה/ית ליצור קישוריות LINK אל האתר מאתר אחר, או לבצע כל סוג של מסגור (FRAMING) או הטמעה (EMBEDING) באתר אחר ביחס לתכני אתר זה.
 • הביטוי “סינמארט” ו״Cinemart״ והלוגו הנלווה להם, הינם סימני מסחר שלנו. הינך מתחייב/ת שלא לעשות בהם כל שימוש ללא אישור מפורש ובכתב שלנו.

 

 1. פירסומות ממומנות
 • הינך מסכים/ה להיות חשוף לפרסומות ממומנות שונות, שיופיעו באתר לרבות פרסומות, שתהיינה צמודות לתוכן/הודעות המועלה על ידך לאתר. פירסומות אלו הינן על דעתם של המפרסמים בלבד ואין אנו אחראים לתוכנן או לטיבן.
 • כמו כן, האתר עשוי להכיל כתבות מערכתיות שיווקיות, והינך מסכים ומודע לכך שלא בהכרח יצויין בכתבות אלו, כי הינן שיווקיות ומומנו על ידי מפרסם כלשהו.

 

 1. סקרים
 • יתכן שנפרסם סקרים שונים שתוכל להשתתף בהם.
 • בהצביעך במסגרת הסקר הינך מסכים כי תוצאת הצבעתך תתפרסם באתר ותועבר אל צדדים שלישיים לצרכי שיווק ומכירות, והם עשויים לצור עימך קשר בעקבות הצבעתך זו.

 

 1. אחריות ושיפוי
 • אתר זה ופעילותנו על פיו על כל חלקיו, תכונותיו, ישומיו, שירותיו ותכניו, הינם כמו שהם וללא כל אחריות. אנו איננו מבטיחים: זמינות מלאה, תפקוד תקין או תפקוד כלשהו, העדר תקלות או הפרעות לרבות מחיקת מידע וקריסה, יעילות, היקף חשיפות, הופעה נאותה בכל הדפדפנים, המסכים או ההתקנים או כל מימד אפקטיביות אחר או כי המידע מצידנו מדוייק או נטול טעויות. אין אנו מבטיחים, כי ניתן להסתמך על המופיע באתר או על פעילותינו. אנו דוחים כל טענה בדבר כשירות או התאמתה למטרות מסוימות. השימוש באתר ובפעילותינו הוא באחריותך בלבד. אנו בכל מקרה, לא נהיה אחראים: לכל נזק תוצאתי או עקיף, להפסדים ולאובדן מידע.
 • למרות שהננו נוקטים באמצעי אבטחה באתר, אנו לא נישא בכל אחריות למעשה פריצה לאתר ונטילת תכנים ונתונים ממנו, או שיבושו.
 • אין לנו, לעובדינו, למנהלינו, לדירקטורים שלנו ולבעלי מניותינו כל אחריות לנזקים ישירים או עקיפים או תוצאתיים או עונשיים הנובעים משימוש לא מורשה של מאן דהוא באתר או בפעילותנו. מלוא הסיכון הנובע מתוך השימוש באתר ובפעילותנו לרבות ביחס למידע, מוצרים והשירותים הנוגעים אליהם הוא עליך בלבד, ואין לנו כל אחריות לדבר. בשום מקרה לא נהיה אחראים לכל נזק או הוצאה או הפסד או אי נוחות או אובדן מידע או צער וסבל כתוצאה מהשימוש כאמור.
 • אתה תשפה אותנו, עובדינו, מנהלינו, דירקטורים שלנו ובעלי מניותינו בגין כל תביעה או דרישה של צד ג’ הנובעת משימושך באתר ובפעילותנו. אנו נעשה מיטב מאמצינו להודיע לך בהקדם אודות או תביעה או דרישה כאמור, ונאפשר לך להתגונן בפניה. ככל שלא תתגונן כנדרש אנו עשויים לעשות כן במקומך ואת/ה תישא בכל הוצאותינו בנדון כמו אף בכל תוצאות ההליך או הפשרה ככל שנגיע אליה בהקשר זה.
 • הפרת תנאי שימוש אלו על ידך, תזכה אותנו בתשלום פיצויים בין היתר בהתאם לנזקים, ההפסדים, ההוצאות, הטרחה, ההטרדה, עוגמת הנפש שהוסבה לנו לציבור המשתמשים באתר ולאחרים.

 

 1. שונות
 • כל הנמנעות מלנקוט בצעד כלשהו שאנו זכאים לנקוט בו, לא יהווה ויתור או השתק.
 • אם תנאי מתנאי השימוש באתר זה ימצא כלא תקף או לא אכיף, אזי אותו תנאי יאכף עד להיקף המותר על פי הדין, ואין בכך כדי לפגוע בתוקפם ואכיפותם של יתר תנאי השימוש באתר זה.
 • אנו רשאים מעת לעת לשנות תנאים אלו, אנא בדוק/י את התנאים באופן מתמיד.
 • על תנאים אלו יחולו דיני מדינת ישראל, וסמכות השיפוט הבלעדית לדון בתנאים ובכל הקשור לשימושך ובכל הנובע ממנו, נתונה לבתי המשפט במחוז המרכז.
 • כל תביעה בין הצדדים בקשר לאתר זה תוגש תוך שנה מיום קרות עילת התביעה.
 • אין אתה רשאי להסב כל זכות שקמה לך כלפינו בקשר לאתר. אנו רשאים להסב זכויותינו וחובותינו לאחרים.
 • תנאים אלו ממצים את מלוא ההסכמות בינינו ביחס לשימוש באתר.

 

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו מתארת את האופן שבו אנו משתמשים במידע שנמסר על ידך במסגרת שימושך באתר  או אשר נאסף במסגרת שימושך באתר.

פרטיותך חשובה לנו, ואנו מעוניינים להיות שקופים באשר לאופן בו אנו עושים שימוש במידע שאת מוסרת לנו.

המידע שאנו אוספים ביחס אליך:

 • מידע שמסרת לנו במסגרת מילוי טפסים באתר.
 • מידע שהעברת אלינו באמצעים אחרים כגון בדואר אלקטרוני, וואצאפ, שיחה טלפונית וכיוב’.
 • שיחות טלפון עימך שהקלטנו.
 • מידע שנמסר לנו על ידי חברות התקשורת.
 • כאשר את עושה שימוש באתר, בין באמצעות מחשב, טלפון סלולארי או כל אמצעי אחר, מידע הנובע משימושך באתר, בין באמצעות מחשב, טלפון סלולארי או כל אמצעי אחר,מידע אודות שימושיך עשוי להיות נאסף על ידנו, כגון: תאריכי ושעות כניסתך לאתר, הדפים בהם ביקרת, זמן שהייתך באתר או בחלקיו השונים, המוצרים שהזמנת, פעילויות שנטלת חלק בהם ועוד, זאת אף באמצעות בשימוש באמצעות מזהים טכנולוגים המוטמעים בציוד שאתה משתמש בו ו/או בשירותים הטכנולוגים בהם אתה עושה שימוש כגון: כתובת IP..
 • אנו ושותפים עיסקיים שלנו עשויים להשתמש ב”עוגיות” (cookies) או טכנולוגיות דומות, העושות שימוש בקובץ שאנו שולחים לאמצעי שבעזרתו את/ה מתחבר/ת לאתר. קובץ זה, אשר גלוי לנו ויש לנו רשות כניסה אליו, אוגר מידע על אופן שימוש באמצעי שברשותך והדבר מסייע לנו להתאים את האתר טוב יותר אליך. אנו עשויים לטמון בקובץ זה גם מידע משלנו לשם מטרה זו. לרוב יש לך האופציה לחסום את השימוש ב”עוגיות” באמצעות התוכנה שבעזרתה את/ה גולש/ת לאתר, אבל הדבר עלול לפגוע באופן השימוש באתר.
 • כל מידע שאתה העלת לאתר לרבות לחברות המפרסמות באתר.
 • כל שימוש באמצעים או בתכונות הקיימים באתר.
 • הצבעותיך במסגרת סקרים.

 

כיצד אנו משתמשים במידע?

אנו משתמשים במידע שאנו אוספים למטרות הבאות:

 • הפעלת ותחזוקת האתר – באמצעות המידע שאנו אוספים, אנו יכולים לקיים את הפעילויות שבאתר.
 • למסור הודעות לך על שינויים באתר.
 • לאפשר לך לשם מתן אפשרות השתתפות להשתתף בתכונות אינטראקטיביות של האתר כאשר אתה בוחר לעשות כן, ככל שהן זמינות.
 • לשם ביצוע ניתוחים על מנת שנוכל לשפר ולפתח את האתר, ולהציג בפניך חומר שיווקי באופן תואם יותר.
 • לבחון לשם ניתוח השימושים באתר כיצד נעשה שימוש באתר.
 • לזהות לשם זיהוי , מניעה וטיפול , למנוע ולטפל בבעיות טכניות.
 • לשם התאמת האתר להעדפותיך ומאפייניך.
 • על מנת לתקשר עימך. אנו עשויים להשתמש במידע כדי לספק לך באופן מותאם למידע שאספנו אודותיך: תוכן, פרסומים, ידיעונים או להציע לך מנויים, שירותים ומוצרים, השתתפות באירועים וכדומה.
 • לקדם לשם קידום את הבטיחות והאבטחה של האתר ושל המשתמשים שלנו.
 • לשם הגנה על זכויותינו המשפטיות.
 • לשם מניעת מעשי הונאה או פעילות אסורה, וכן לצורך אכיפת תנאי השימוש באתר.
 • לשם בחינת עמידת המשתמשים בהתחייבויותיהם כלפינו ולשם פתרון סכסוכים.
 • לצרכי מחקר וסקרים.
 • לצרכי שירות לקוחות.
 • לאפשר לך להשתתף בפעילויות הקשורות לאתר.
 • על מנת לאפשר לחברות התקשורת לצור עימך קשר ולהציע לך הצעות שיווקיות.

משמעות הדבר היא שאנו יכולים לגשת למידע בזמן אמת, לשמור אותו, לפרסם אותו, לאחסן בארכיון, לנתח, לשנות, לשלב אותו עם מידע אחר שיש לנו ממקורות אחרים, כולל מידע אודותיך מצדדים שלישיים.

כיצד אנו משתפים במידע?

אנו רשאים לשתף את המידע עם חברות התקשורת כנגד תמורה או ללא תמורה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אנו עשויים לחשוף מידע אודותיך, אם אנו מאמינים כי: הדבר נדרש על פי דין, או על מנת לאכוף או להגן על זכויותינו או זכויותיהם של לקוחותינו, שותפינו העיסקיים, המשתמשים או הספקים שלנו, או כדי לאכוף את המדיניות הזו או תנאי השימוש של האתר.

במקרה בו אנו מבצעים או מעריכים ביצוע עסקה, כמו מיזוג, רכישה על ידי חברה אחרת, או מכירה של כל או חלק מנכסיה (כמו באתר המכירה), אנו עשויים לחשוף או להעביר את כל המידע שלך, כולל אישי מידע, אל הגוף הקולט.

שונות

ככל שסימנת את הסכמתך במסגרת האתר, אזי הנך נותן בזאת הסכמתך לקבל בדואר האלקטרוני, שמסרת לנו, פירסומות מסחריות או אחרות ו/או עדכונים ו/או חומר שיווקי כלשהו הנוגע לעסקינו. על אף האמור לעיל בתת סעיף זה, את רשאית לבקש מעימנו באמצעות פנייה למוקדי השירות שלנו או באמצעות מייל חוזר, כי לא ישלחו אליך דברי פרסומת שעל משלוחם חל סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשל”ב- 1982.

למען הסר ספק יובהר, כי אין בהוראות פרק זה כדי לגרוע ו/או למצות מזכויותינו לאסוף, להשתמש ו/או למסור מידע על פי כל דין, וכי הוראות פרק זה באות להוסיף על הוראות כל דין.

למען הסר ספק, אין באמור לעיל כדי למנוע מעימנו להענות לכל הוראה מאת רשות מוסמכת למסור ולהעביר אליה מידע אודותיך.